ankara escort çankaya escort eryaman escort ankara escort ataşehir Escort ankara escort beylikduzu Escort Ankara Escort izmir Escort

Điều khoản sử dụng

Các Điều khoản và Điều kiện Bán hàng này (“Điều khoản và Điều kiện”) đưa ra các điều khoản và điều kiện áp dụng cho bán hàng hóa của Người bán cho Người mua. “Người bán” và “Người mua” sẽ được quy định và xác định trong mục Người bán báo giá hoặc nếu không được xác định trong báo giá, như đã nêu và được xác định trong xác nhận đơn đặt hàng của Người bán. Điều khoản và Điều kiện và các tài liệu kèm theo của Người bán tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Người mua và Người bán, và bất kỳ ưu đãi nào của Người bán bị giới hạn rõ ràng đối với các Điều khoản và Điều kiện này. Ngoài ra, chấp nhận bởi Người bán của bất kỳ đề nghị nào do Người mua đưa ra được thực hiện rõ ràng có điều kiện nếu Người mua đồng ý với các Điều khoản này và Các điều kiện. Các điều khoản in trên đơn đặt hàng hoặc các tài liệu khác được Người mua sử dụng sẽ được coi là không cấu thành một đề nghị phản đối hoặc một phản đối, cụ thể hoặc chung chung, và các điều khoản như vậy sẽ bị từ chối. Bất chấp bất kỳ điều gì trái ngược được quy định ở đây, bất kỳ tham chiếu nào đến báo giá đơn đặt hàng của Người mua hoặc tài liệu khác đều không không ngụ ý chấp nhận, bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc hướng dẫn nào có trong tài liệu đó và các điều khoản đó

1. Báo giá. Báo giá và giá dành cho các khoảng thời gian được nêu cụ thể trong báo giá bằng văn bản. Nếu không có thời gian được nêu, sau đó báo giá và giá cả không chắc chắn và có thể thay đổi mà không cần báo trước. Mua đơn đặt hàng dựa trên trên một báo giá không ràng buộc Người bán cho đến khi được chấp nhận bằng văn bản của nhân viên có thẩm quyền tại văn phòng Người bán.

2. Thuế. Một số tiền tương đương với bất kỳ khoản thuế hoặc phí chính phủ nào khác đối với việc sản xuất, bán, chiếm dụng bán, vận chuyển, lưu trữ hoặc sử dụng hàng hóa hoặc vật liệu, hiện tại hoặc có thể sau này, do chính phủ áp đặt các thẩm quyền đối với Người mua hoặc Người bán và Người bán có nghĩa vụ thanh toán hoặc thu tiền, sẽ được thêm vào, phạm vi liên quan đến hàng hóa được bán dưới đây, theo giá được báo trong tài liệu này và sẽ do Người mua thanh toán

3. Điều khoản thanh toán. Trừ khi có quy định khác ở đây, giá cả và các điều khoản và thời gian thanh toán được hiển thị trên báo giá của Người bán hoặc xác nhận đơn đặt hàng. Tại bất kỳ thời điểm nào và theo quyết định tuyệt đối của Người bán, số lượng Người bán có thể rút tín dụng và các điều khoản thanh toán có thể được thay đổi. Người bán có quyền, mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác trong đây, trước hoặc sau khi thực hiện bất kỳ giao hàng nào để yêu cầu thanh toán bằng tiền mặt hoặc yêu cầu bảo mật để thanh toán. Tất cả các khoản quá hạn sẽ phải chịu lãi suất từ ​​và sau ngày đến hạn với tỷ lệ 18% mỗi năm, hoặc tỷ lệ cao nhất cho phép về mặt pháp lý. Nếu được thu thập thông qua tòa án, chứng thực di chúc hoặc thủ tục phá sản, hoặc nếu được giao cho một luật sư nhờ thu tiền, Người bán sẽ có quyền thu hồi các khoản phí luật sư hợp lý và Chi phí tòa án. Nếu tình hình tài chính của Người mua, theo đánh giá duy nhất của Người bán, bị suy yếu hoặc nếu Người mua sẽ không tuân thủ bất kỳ quy định nào của Hợp đồng này hoặc không thực hiện thanh toán theo các điều khoản của Hợp đồng này hoặc của bất kỳ thỏa thuận nào khác giữa Người mua và Người bán, Người bán có thể, theo lựa chọn duy nhất của mình và theo quyết định riêng của mình, trì hoãn các lô hàng tiếp theo hoặc, mà không từ bỏ bất kỳ quyền nào khác mà nó có thể có, chấm dứt bất kỳ thỏa thuận nào giữa Người mua và Người bán. Người bán theo đây có quyền khiếu nại về nhược điểm trong bất kỳ và mọi trường hợp có thể áp dụng nhược điểm, và tuyên bố này sẽ cung cấp bằng chứng rằng bảo lưu đó đã được thực hiện.

4. Trường hợp bất khả kháng. Các đơn đặt hàng và lô hàng phải chịu đại dịch, đình công, tranh chấp lao động, hành vi của Chúa, tai nạn, sự cố máy móc, sự chậm trễ của người vận chuyển hoặc nhà cung cấp, hành động của chính phủ, hỏa hoạn, khủng bố, lũ lụt, được nêu tên bão, cuồng phong và bất kỳ nguyên nhân nào khác, tương tự hoặc không giống nhau, nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Người bán, bất kể có thể thấy trước, (“Sự kiện bất khả kháng”); Người bán sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ hoặc chậm trễ nào giao hàng, hoặc thiếu hụt về số lượng, phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ Sự kiện Bất khả kháng nào. Người bán có thể, Tuy nhiên, trong thời kỳ thiếu hụt gây ra và không có trách nhiệm, hãy phân bổ hàng hóa của mình cho các khách hàng của mình theo cách theo cách mà Người bán có thể cho là công bằng và khả thi.

5. Giao hàng tận nơi. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, việc vận chuyển, giao hàng và rủi ro mất mát và hư hỏng sẽ được thực hiện trong phù hợp với Incoterms 2020 Ex Works (điểm giao hàng của Người bán), vì điểm giao hàng như vậy được quy định rõ ràng trong báo giá của Người bán. Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản, quyền sở hữu hàng hóa sẽ được chuyển từ Người bán sang Người mua khi trước đó xảy ra: (a) Người mua (hoặc người được chỉ định) chăm sóc, trông giữ hoặc kiểm soát hàng hóa khi Người bán vận chuyển điểm, cho dù cước phí có được Người bán trả trước hay không, hoặc (b) Người bán lập hóa đơn cho hàng hóa. Bất kỳ thời gian giao hàng báo giá nào là gần đúng, và việc kéo dài thời gian giao hàng sẽ không phải là nguyên nhân dẫn đến việc chấm dứt bất kỳ đơn đặt hàng nào được chấp nhận bởi Người bán. Nếu Người bán cung cấp hàng hóa cho Người mua và thông báo cho Người mua, Người mua sẽ ngay lập tức Đi giao hàng. Người bán có thể lưu trữ hàng hóa được cung cấp sẵn cho, nhưng không được Người mua chấp nhận cho tài khoản và chịu rủi ro duy nhất, Người mua và người mua lập hóa đơn cho giá mua hàng hóa, cộng với bất kỳ và tất cả các chi phí liên quan đến việc cung cấp hàng hóa.

6. Nghiệm thu và Kiểm tra. Người mua phải kiểm tra hàng hóa trong vòng tám (8) ngày kể từ ngày lập hóa đơn (“Thời gian kiểm tra”). Các khiếu nại của Bên mua phải được thực hiện nhanh chóng, bằng văn bản, trong Thời hạn Kiểm tra, và Người bán sẽ có cơ hội để điều tra. Tất cả các khiếu nại của Người mua được coi là từ bỏ, và Người mua sẽ được coi là đã chấp nhận hàng hóa đó, nếu sự phản đối không được đưa ra bằng văn bản trong Thời hạn Kiểm tra. Bằng văn bản Người mua phải có ủy quyền của Người bán trước khi Người bán có thể chấp nhận hàng trả lại.

7. Thông số kỹ thuật. Người bán có thể thay thế hàng hóa trên bất kỳ đơn đặt hàng nào được Người bán chấp nhận, miễn là hàng hóa đó về cơ bản phù hợp với các mô tả trên đơn đặt hàng. Hàng hóa được bán dưới đây phải tuân theo các biến thể và dung sai sản xuất tiêu chuẩn.

8. Bảo hành có giới hạn. CÁC BẢO ĐẢM CÓ TRONG ĐOẠN 8 NÀY LÀ CÁC BẢO ĐẢM DUY NHẤT DO NGƯỜI BÁN THỰC HIỆN VÀ CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỞI CÔNG CỤ VIẾT ĐƯỢC MỘT NHÂN VIÊN CỦA NGƯỜI BÁN. NHỮNG ĐIỀU SAU ĐÂY ĐANG LIEU TẤT CẢ CÁC ĐẢM BẢO VÀ NGƯỜI BÁN Ở ĐÂY TỪ CHỐI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM KHÁC, RÕ RÀNG, NGỤ Ý HOẶC TRUYỆN NGHĨA, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NGẪU NHIÊN VỀ KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG, PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH CẦN THIẾT HOẶC KHÔNG PHÙ HỢP VỚI CÁC MÔ HÌNH HOẶC MẪU VẬT LIỆU HOẶC BẤT KỲ BẢO HÀNH NÀO KHÁC PHÁT SINH BẰNG CÁCH SỬ DỤNG THƯƠNG MẠI, KHÓA HỌC KINH DOANH HOẶC KHÓA HỌC CỦA MÀN BIỂU DIỄN. Tại thời điểm giao hàng Người bán sẽ có quyền sở hữu đối với hàng hóa miễn phí và rõ ràng về bất kỳ và tất cả các khoản nợ và sự lấn át. Trong phạm vi Người bán được hợp đồng với các nhà cung cấp của mình cho phép, Người bán cố gắng chỉ định Người mua bất kỳ quyền nào Người bán có thể có bất kỳ bảo hành nào từ các nhà cung cấp của mình. Điều này được hiểu rằng bất kỳ mô tả nào, tuyên bố, tư vấn kỹ thuật hoặc dịch vụ được cung cấp liên quan đến đơn đặt hàng mua, cài đặt hoặc sử dụng hàng hóa được mô tả ở đây là ý kiến ​​và không phải bảo đảm; NGƯỜI BÁN KHÔNG BẢO HÀNH ĐỐI VỚI VÀ TÀI SẢN KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ HOẶC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC MÔ TẢ, BÁO CÁO, LỜI KHUYÊN, DỊCH VỤ HOẶC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC. Nếu bất kỳ hàng hóa nào không tuân theo bảo hành nêu trong Đoạn 8 này, Người bán duy nhất và trách nhiệm độc quyền sẽ là (theo lựa chọn duy nhất của Người bán và toàn quyền quyết định) để thay thế hàng hóa, hoặc tín dụng của Người mua tính cho bất kỳ hàng hóa nào như vậy được Người mua trả lại trong thời gian bảo hành áp dụng được nêu ở trên, với điều kiện là (i) Người bán được thông báo ngay bằng văn bản khi Người mua phát hiện ra rằng hàng hóa đó không phù hợp đối với các bảo đảm nêu trong Đoạn 8 này, với giải thích chi tiết về mọi lỗi được cho là và (ii) hàng hóa đó được trả lại cho Người bán, Đã giao thuế đã thanh toán (Điểm giao hàng được chỉ định của Người bán).

9. Giới hạn trách nhiệm. Bất kể điều gì trái ngược ở đây, trách nhiệm tối đa của Người bán, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không vượt quá chênh lệch giữa tổng giá hợp đồng được chỉ định trong đơn đặt hàng, trừ đi giá mua hợp lý và thông thường cho bất kỳ mặt hàng thay thế nào. HƠN THẾ NỮA HƠN THẾ NỮA, NGƯỜI BÁN SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI NGƯỜI MUA HOẶC BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO VỀ CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, CÁN BỘ, BẤT CỨ, BỔ SUNG, BỔ SUNG HOẶC HẬU QUẢ, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN CHI PHÍ BỎ LỠ VÀ CÀI ĐẶT HÀNG HÓA, MẤT HÀNG LỢI NHUẬN, MẤT SẢN PHẨM, LIÊN QUAN ĐẾN KINH DOANH, CHI PHÍ VỐN, MẤT SỬ DỤNG HOẶC BẤT KỲ THƯƠNG HẠI NÀO ĐỐI VỚI CÁ NHÂN HOẶC TÀI SẢN, HOẶC BẤT CỨ Ô NHIỄM HOẶC Ô NHIỄM, CHI PHÍ CHỨA, VỆ SINH, HOẶC XỬ LÝ. CÁC GIỚI HẠN ĐẦU TIÊN SẼ ÁP DỤNG CHO BAO LÂU THƯƠNG HẠI HOẶC THIỆT HẠI XẢY RA, THIỆT HẠI NÀO HOẶC KHÔNG NÊN CÓ THỂ CẦN ĐƯỢC, VÀ BẰNG CẤP ĐỘ CŨNG HOẶC TẠI ĐÂU GÂY RA, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI, TÍCH CỰC (TÍCH CỰC, HAY THỤ ĐỘNG, TÍCH CỰC CẤP) HOẶC NGHIÊM TÚC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC PHẠM VI BẢO HÀNH, NHIỆM VỤ HOẶC HỢP ĐỒNG CỦA BÊN BÁN HOẶC BẤT KỲ BÊN LIÊN QUAN HOẶC BẤT KỲ CỦA BẤT KỲ BẤT KỲ CHỦ SỞ HỮU NÀO CỦA HỌ, GIÁM ĐỐC, QUẢN LÝ, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ, (“ CÁC BÊN LIÊN QUAN ”) HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO KHÁC VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

10. Bồi thường; Bảo hiểm. Người mua đồng ý giải phóng, bồi thường, bảo vệ và giữ Người bán vô hại và Các Bên liên quan của nó từ và chống lại bất kỳ và tất cả các tổn thất, nguyên nhân của hành động, trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, yêu cầu, thiệt hại, các phán quyết, giải thưởng, chi phí và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn ở phí và chi phí luật sư cũng như phí và chi phí nhân chứng) (gọi chung là “Khiếu nại”) phát sinh từ, liên quan đến hoặc liên quan đến bất kỳ hàng hóa nào của Người bán, đơn đặt hàng, hoặc các Điều khoản và Điều kiện này, LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH CÁC YÊU CẦU XÂY DỰNG VÀ LIÊN QUAN ĐẾN NGUYÊN NHÂN, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, SỰ TIÊU CỰC (CHỦ ĐỘNG, THỤ ĐỘNG, LIÊN DOANH HOẶC BIỆN CHỨNG) HOẶC NGHIÊM TRỌNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC BIỆN PHÁP BẢO HÀNH, NHIỆM VỤ HOẶC HỢP ĐỒNG BỞI NGƯỜI BÁN HOẶC CÁC BÊN LIÊN QUAN CỦA NÓ HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT NÀO KHÁC VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. Người mua đồng ý để duy trì bảo hiểm đầy đủ để hỗ trợ các nghĩa vụ của mình theo đơn đặt hàng và sẽ cung cấp cho Người bán giấy chứng nhận bảo hiểm để làm bằng chứng rằng bảo hiểm đầy đủ đang được áp dụng và có đầy đủ hiệu lực.

11. Sự hủy bỏ. Các Mặt hàng Đặc biệt, và các đơn đặt hàng mua giống nhau, không bị hủy hoặc trả lại. Đặc biệt Các mặt hàng được định nghĩa là (i) bất kỳ hàng hóa nào được gia công hoặc thay đổi theo bất kỳ cách nào so với hình thức ban đầu của chúng, (ii) hàng hóa có lớp lót bên trong hoặc lớp phủ bên ngoài, (iii) hàng hóa được sản xuất hoặc mua đặc biệt cho Người mua, hoặc (iv) bất kỳ hàng hóa nào khác không phải là Hàng còn hàng. “Mặt hàng còn hàng” được định nghĩa là hàng hóa thường xuyên được giữ trong kho bởi Người bán. Hủy bất kỳ đơn đặt hàng nào hoặc trả lại bất kỳ sản phẩm còn hàng nào là phải chịu mức phí hoàn lại hàng tối thiểu là 15%, tuy nhiên, với điều kiện là bất kỳ đơn đặt hàng nào đối với Mặt hàng còn hàng đều phải chỉ có thể hủy trong vòng 90 ngày kể từ ngày đặt hàng.

Hỗ trợ trực tuyến
Hãy liên hệ với chúng tôi bằng việc lựa chọn phương thức thuận tiện cho bạn
Chat zalo Zalo Chat Chat Messenger Messenger Catalogue Catalogue
Chat zalo